Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

„Územní plán obce Smilovice“

realizováno za podpory Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE - změna č. 1

17.04.2019 11:52
 
pdf.png doc.png pdf.png
 

Územní plán rok 2015

16.03.2015 12:06

I.1. Textová část návrhu územní ho plánu
I. 2. Grafická část návrhu územního plánu
1. Výkres základního členění území 1 : 5 000
2. Hlavní výkres urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
3. Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II. 1. Textová část odůvodnění územní ho plánu
II. 2. Grafická část odůvodnění územního plánu
5. Koordinační výkres 1 : 5 000
6. Výkres širších vztahů 1 : 50 000
7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

SEA - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Datum nabytí účinnosti: 2.4.2015.

 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Veřejné projednávání návrhu ÚP

27.10.2014 13:37

Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Územního plánu obce Smilovice.

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního
plánu obce Smilovice včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona,
dne 22. 10. 2014 v 15,00 hodin v budově Obecního úřadu Smilovice.
 
foto
 

Kontakt na pořizovatele - změna

30.01.2014 13:10

POŘIZOVATELEM ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SMILOVICE je Městský úřad Třinec,
odbor stavebního řádu a územního plánování,

odpovědná osoba Ing. Darina Dzivá, tel: 558 306 234 , darina.dziva@trinecko.cz
 
 

Výkresy ÚP K 31.7.2013

12.08.2013 09:32


- výkresy ÚP pro vyjádření dotčených orgánů
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 9.3.2012

24.05.2012 10:22

POŘIZOVATELEM ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SMILOVICE je Městský úřad Třinec,
odbor stavebního řádu a územního plánování,

odpovědná osoba Ing. Daniel Steffek, tel: 558 306 227, daniel.steffek@trinecko.cz
 
pdf.png
 

Schválené zadání ÚP

07.03.2011 11:43

zadání schválené usnesením 5/52/2010 dne 11.10.2010
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Nový územní plán - příprava

07.03.2011 10:42

pořizovatel Městský úřad Třinec - odbor stavebního řádu a územního plánu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ETAPY PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

■ návrh na pořízení ÚP
- byly sesbírány podněty občanů na pořízení nového ÚP

■ rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení ÚP

■ zahájení projednání návrhu zadání
- byl zveřejněn návrh zadání, ke kterému se mohly vyjádřit dotčené orgány a veřejnost

■ úprava návrhu zadání dle uplatněných požadavků dotčených orgánů, připomínek veřejnosti
- v této fázi se právě nacházíme
- doručeny byly 4 připomínky občanů
- požadavky vznesly tyto dotčené orgány:
• CHKO Beskydy
• odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Třinec
• odbor životního prostředí, MěÚ Třinec
• pozemkový úřad Frýdek-Místek
• Ministerstvo obrany
• Ministerstvo životního prostředí
• odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, KÚ Moravskoslezského kraje
- prozatím nebylo doručeno koordinované stanovisko krajského úřadu
- orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasí s většinou požadavků uvedených v grafické části (viz dříve dodaná tabulka) a své stanovisko nehodlá nijak měnit, tyto požadavky by neměly dále vstupovat do další fáze pořizování ÚP

- textová i grafická část zadání ÚP se upravuje na základě vznesených požadavků, upravené zadání ÚP se před schválením konzultuje s určeným zastupitelem

- následuje:

■ schválení zadání ÚP zastupitelstvem obce
- zadání bude předáno zpracovateli ÚP, který bude zpracovávat návrh ÚP

■ společné jednání o návrhu ÚP

■ posouzení návrhu ÚP krajským úřadem

■ veřejné projednání návrhu ÚP

■ přezkum a odůvodnění návrhu ÚP

■ vydání ÚP zastupitelstvem obce

 
pdf.png pdf.png
 

Územní plán rok 2000

19.03.2008 17:51
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47