Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les


11.04.2006 07:27 

1. Vlastník - fyzická osoba, který  dotčený pozemek užívá – viz § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
- musí požádat o povolení kácení u stromů (včetně ovocných) o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno ve 130 cm nad zemí)  a u souvislého keřového porostu o celkové ploše větší než 40 m2.

2. Nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (fyzická i právnická osoba) vždy se souhlasem vlastníka, nebo vlastník-právnická osoba
- žádá o povolení pro všechny dřeviny (stromy i keře) bez ohledu na obvod kmene nebo velikost porostlé plochy. Oprávněnost k podání žádosti musí být ze spisu zřejmá. Úkony jménem právnické osoby činí osoba k tomu oprávněná. V případě kácení na obecním pozemku podává žádost o povolení kácení obec a rozhodnutí vydává OÚ (nutno  rozlišovat činnosti v samosprávné a přenesené působnosti).
3. Podá-li žádost jiná osoba, která k tomuto úkonu není zplnomocněna oprávněným žadatelem (tzv. „třetí osoba“) OÚ řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) SŘ usnesením zastaví.

Kdy povolení k pokácení dřeviny rostoucí mimo les NENÍ třeba

 

1) Případy dle § 8 odst. 2 zákona

·        z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů (např. ovocné sady, v případě pouhého vykácení dřevin je nutné povolení, v případě vykácení za účelem obnovy porostů nikoliv),

·        při provádění výchovné probírky porostů (např. probírky břehových porostů),

·        z důvodů zdravotních (v případě, že se jedná o karanténní onemocnění nebo o dřevinu, která je evidentně napadena – např. rozsáhlý výskyt plodnic hub s následným rozpadem koruny nebo zcela suché stromy)

·        při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (kácení v ochranném pásmu energovodů, Českých drah, kácení na místních komunikacích a na silnicích a dálnicích mimo průjezdní úseky obcí, kácení prováděné správci vodních toků aj.).

 

Ve výše vyjmenovaných případech musí být kácení oznámeno nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody(= tomu, který je místně příslušný k povolování kácení), který je může rozhodnutím pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.Oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení. Obecně platí, že dřeviny (dřevo) jsou vlastnictvím majitele pozemku. Správce (např. toku, komunikace) může porosty vysadit či pokácet, ale není považován za jejich vlastníka.

 

2) Případy dle § 8 odst. 3 zákona

Kácí-li vlastník-fyzická osoba, jestliže současně dotčený pozemek užívá a jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm nebo o souvislé keřové porosty do plochy 40 m2 (viz též bod B1/ výše). Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro dřeviny rostoucí v zahradách. To platí i pro spoluvlastníky - fyzické osoby, podá-li za ně na základě zmocnění žádost právnická osoba, např. společenství vlastníků (je-li ale alespoň jeden ze spoluvlastníků osobou právnickou, nastupuje režim platný pro právnické osoby).

3) Případy dle § 8 odst. 4 zákona (tzv. „havarijní kácení“)

        Vztahuje se na situaci, je-li stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. vývraty, dřeviny rozlomené větrem apod.). Pojem „škoda značného rozsahu“ zákon blíže nedefinuje. Praxe si obvykle vypomáhá trestním právem, kde je použito významově nejbližšího pojmu „značná škoda“, kterou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 3 500.000,-Kč. Výše uvedená hrozba životu a zdraví nebo škody velkého rozsahu musí být zřejmá a bezprostřední (např. netýká se stromů nakloněných, které jsou v tomto stavu již řadu let, ale týká se stromu, který byl např. vyvrácen při vichřici a je nutné jeho okamžité odstranění).

        Havarijní kácení musí být příslušnému orgánu (příslušnost stejně jako v předchozím případě) oznámeno do 15 dnů od provedení kácení. Formu oznámení zákon nestanoví, ale je v zájmu oznamovatele, aby bylo oznámení průkazné, tedy aby bylo učiněno písemně nebo ústně do protokolu u příslušného úřadu. Oznamovací povinnost má ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka (nájemce).

 

 

 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47