Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

TRVALÝ POBYT - přihlášení, zrušení, hlášení změn


18.09.2007 11:32 

Základní právní úprava:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci pobytu občanů a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Přihlášení k trvalému pobytu

Doklady potřebné při přihlášení k pobytu:

·       občanský průkaz,

·       doložení vlastnictví bytu nebo domu nebo doložení oprávněnosti užívání bytu anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. o oprávnění užívat byt nebo jinou obytnou místnost anebo písemné potvrzení ubytovatele.

Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Oprávněná osoba:

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část.

Kde občan hlásí pobyt:

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Povinnosti občana:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

·         vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu

·         předložit občanský průkaz

·         doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo oprávněnost užívání bytu

·         za ohlášení změsny místa trvalého pobytu se účtuje správní poplatek 50,- Kč/ OSOBA

Trvalý pobyt:

Místo trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Evidence pobytu občanů:

·       Evidenci pobytu občanů v obcích vedou ohlašovny.

·       Centrální evidenci pobytu občanů vede sekce spojení a informatiky MV ČR.

Sdělování údajů:

Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo, okresní úřad nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemné údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje vždy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Nejčastěji je o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodováno na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.

Správní orgán rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel). Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat (ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel). Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají pro tohoto občana žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, jde jen o evidenční údaj.

Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.

Údaj o místu trvalého pobytu není možno zrušit samostatně dítěti, na něž se vztahuje vyživovací povinnost rodičů, např. pokud je dítě nezletilé nebo je zletilé, ale připravuje se na budoucí povolání.

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny

Přechodný pobyt:

Od 1.7.2000 s účinností zákona č. 133/2000 Sb. jsou přechodné pobyty zrušeny.

formulář: NÁVRH NA ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO  POBYTU 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47