Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Volební období 2010 - 2014


12.06.2012 09:41 Programy jednání:
Zápisy o průběhu zasedání zastupitelstva obce jsou uloženy na obecním úřadu k nahlédnutí dle § 95 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.


PROGRAMY r. 2012

 

16. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 25. 1. 2012 v 16 30 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene kNN – ČEZ (Ditrichová)

4.      Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene VN – ČEZ (Smilovice u Jezu)

5.      Smlouva o zřízení věcného břemene plyn na p.č.1670/1 – SMP Net, s.r.o.

6.      Žádost o vydání stanoviska vedení vodovodu a plynovodu – p. Görög

7.      Odpisový plán

8.      Sponzorský dar - škola

9.      Bezplatné užívání kulturního zařízení pro spolky

10. Žádost o příspěvek – Římskokatolická farnost

11. Finanční spoluúčast – nájem Policie ČR v Hnojníku

12. Dotace vyhlášené MSK

13. Výzva OPŽP

Rozšíření

14. Dodatek č.1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – Veolia Transport Morava a.s.

15. Smlouva o zřízení věcného břemene MSK – komunikace 5d hlavní vodojemy

 

17. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 14. 3. 2012 v 16 30 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věc. břemene na ČOV a kanalizace – Lesy ČR

4.      Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Smilovice

5.      Žádost o příspěvek – plavání polská škola

6.      Rozpočtové opatření č. 1/2012

7.      Investiční výbor - změna počtu členů

8.      Úbytkový seznam – knihovna

9.      OZV č.1/2012

10. Žádost o vydání stanoviska vedení vodovodu a plynovodu – p. Görög

11. Žádost o prominutí smluvní pokuty z prodlení – Třinecká projekce

12. Žádost - Hobby Chov s.r.o. o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce

Rozšíření

13. Žádost o podporu přípravy výstavy obrazů (fotokopií)

14. Nabídka na odkoupení p.č. 488 k.ú. Rakovec

 

18. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 2. 5. 2012 v 16 30 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Řešení provozu MŠ ve školním roce 2012/2013

4.      Nabídka bezúplatného převodu vyřazeného movitého majetku ZŠ a MŠ

5.      Stav vody - obecní vodovod

6.      Žádost o finanční příspěvek ZŠ Hnojník – vodáctví v PL - Puck

7.      Projektová dokumentace most ev.č. 1 – Třinecká projekce

8.      Žádost o odkoupení pozemků (býv. Hermex) ve vlastnictví obce

9.      Pracovní náplň – p. Bobek z usnes. 9/9/2011

10. Zprávy kontrolního výboru

11. Záměr obce - prodej pozemku 278/1 k.ú. Smilovice u Třince

12. Návrh na vyřazení majetku dle inventurních seznamů

13. Žádost o úhradu neinvestičních nákladů - MZŠ Hnojník

14. Žádost o úhradu neinvestičních nákladů - MŠ Hnojník s polský jazykem vyučovacím

15. Projekt Euroregionem na kole – přeshraniční spolupráce

Rozšíření

16. Smlouva o zřízení věcného břemene plyn na p.č. 1670/1 – SMP Net, s.r.o.

Mimořádně konané 19. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 30.5. 2012 v 15 30 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Fond obnovy vodovodu

4.      Investice do státních dluhopisu

 

20. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 11.6. 2012 v 16 30 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola plnění usnesení

4.      Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2011

5.      Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

6.      Žádost o schválení sponzorského daru ZŠ Smilovice

7.      Rozpočtové opatření č. 2

8.      Dodatek ke smlouvě – Třinecká projekce, a.s.

9.      Oprava MK - info

10. Úprava parčíku - info

Rozšíření

11.  Příspěvek na plavání - polská škola Hnojník

12.  Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynovodu přes MK p.č. 1645 - vlastník p. Rajnochová

13.  Cyklostezka - výběrové řízení na projekt

 

 Mimořádně konané 21. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 2.7. 2012 v 16 hod.

 

Program jednání:

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Realizace projektu – parčík v centru obce

22. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 30.7. 2012 v 16 hod.

 

Program jednání:

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola plnění usnesení

4.      Žádost o příspěvek na prapor – hasiči Řeka

5.      Nabídka pozemku v k.ú. Rakovec p.č. 488 k.ú. Smilovice u Třince – Zemědělský podnik Razová

6.      Nabídka pozemku v k.ú. Rakovec p.č. 628/2        k.ú. Smilovice u Třince – Pozemkový fond ČR

7.      Žádost o poskytnutí sponzorského daru – škola Hnojník

8.      Oznámení o havarijním stavu – škola Smilovice

9.      Cenová nabídky na odkup pozemku p.č. 278/1 k.ú.Smilovice u Třince

10. Rozpočtové opatření č.3/2012

11. Žádost o dotaci z programu OPŽP – kanalizace a ČOV

12. Cenová nabídka – nátěr střechy budovy OÚ

13. Realizace „Opravy komunikací a výtluků“

Rozšíření

14. Žádost p. Molnárová – výstavba druhého RD p.č. 381/5 k.ú. Smilovice u Třince

15. Dodatek č.1 ke zřizovací listině základní školy ve Smilovicích

 

23. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 29.8. 2012 v 16 00 hod.

 

Program jednání a rozšíření:

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola plnění usnesení

4.      Pomník padlých v I. sv. válce– kulturní dědictví venkova

5.      Záměr obnovy pomníku padlých a výsadba zeleně

6.      Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci pomníku a výsadbu zeleně na hřbitově - MAS

7.      Pozemková úprava k.ú. Smilovice u Třince – plán společný zařízení

8.      Žádost o převzetí vodovodního řádu do vlastnictví obce

9.      Záměr odprodeje plynárenského zařízení

10. Opěrná zítka v parčíku v centru obce

11. Provozní doba veřejného osvětlení

 

24. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 3.10. 2012 v 16 00 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola plnění usnesení

4.      Neinvestiční náklady - škola a školka Hnojník

5.      Žádost o příspěvek na pohoštění na sportovní soutěž - škola Smilovice

6.      Dohoda o partnerství k realizaci projektu „Infotur 4“

7.      Smlouva o věcném břemeni - vodovodní řád p.č. 62/1 k.ú. Rakovec

8.      Úbytkový seznam - knihovna

9.      Rozpočtové opatření č. 4

 

25. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola plnění usnesení

4.      Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene p.č. 628/2 – ČEZ, „Smilovice u Jezu“

5.      Smlouva o zřízení věcného břemene plyn na p.č. 1670/1 – SMP Net, s.r.o.

6.      Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno elektropřípojka NN na p.č. 1719 – ČEZ

7.      Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (odpad)

8.      Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (psi)

9.      Řád veřejného pohřebiště

10. Smlouva o nájmu hrobového místa od 1.1.2013

11. Ceník za dodávku vody pro rok 2013 – kalkulace

12. Prodej plynovodu ve vlastnictví obce

13. Zápis o provedené kontrole ve Sdružení obcí povodí Stonávky

14. Žádost o dotaci – příspěvek na volejbalový turnaj

15. Žádost o příspěvek na recitál – ZŠ a MŠ s polským jazykem...

16. Sponzorský dar – ZŠ a MŠ Smilovice

17. Projektová dokumentace na výstavbu chodníku.

18. Rozpočtový výhled 2013-2017

19. Požadavek o nájem za umístěnou lavičku na zastávce v centru obce

Rozšíření

20. Smlouva o zřízení věcného břemene – vedení plynové přípojky p.č. 1640/2 k RD č.43

21. Příprava rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice

22. Návrh na odvolání starosty obce

23. Volba nového starosty obce

24. Návrh na odvolání místostarosty obce

25. Volba nového místostarosty obce a  stanovení odměny

 

26. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne 17.12. 2012 v 16 30 hod.

 

1.      Zahájení a schválení programu jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočet obce na rok 2013

4.      Rozpočtové opatření č. 5

5.      Výbory obce

6.      Odměna místostarosty

Rozšíření

7. Nabídka bezúplatného převodu ZŠ – ohřívač vody

8. Záměr pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu (stará budova)

9. Rekonstrukce pomníku na hřbitově

 

PROGRAMY r. 2013

 

 

27. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  21.1. 2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Smlouva VEOLIA zajištění dopravní obslužnosti

5. Žádosti o příspěvky na rok 2013

6. Pronájem nebytových prostor v majetku obce

7. Rozpočtové opatření č. 1

8. Příprava žádostí o dotace MAS

Rozšíření

9. Žádosti spolků o bezplatný pronájem sálu

10. Smlouva o provedení stavby – p.č. 1640/1

11. Žádost o schválení bezplatného používání WC

12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. FM/77/e/2012/Koc

13. Zveřejňování zápisů a usnesení

14. Žádost o podání dotace z rámci přeshraniční spolupráce ČR-SR

 

28. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  25.2. 2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Internetové připojení pro obec a  knihovnu

5. Žádost k pozemku p.č. 278/1 k.ú. Smilovice u Třince

6. Výběrové řízení - úprava nebytových prostor Smilovice 13

Rozšíření

7. Žádost o dotaci na zateplení OÚ z OPŽP

 

29. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  25.3. 2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Projekt vodovodu „Řeka-Smilovice“

5. Dodatek k pracovní smlouvě – fi.INDAPE

6. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice

7. Hospodářský výsledek za rok 2012 ZŠ a MŠ Smilovice

8. Účetní závěrka příspěvková organizace ZŠ a MŠ rok 2012

9. Účetní závěrka obec rok 2012

10. Darovací smlouva – vodovodní řad „Rakovec“

11. Žádosti o příspěvky - spolky

12. Rozpočtové opatření č. 2

13. Nákup data-projektoru

 

30. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  29.4. 2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Náklady na úpravu nebytových prostor - kadeřnictví

4. Smlouva o pronájmu nebytových prostorů – kadeřnictví

5. Kontrola plnění usnesení

6. Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK- „Pomník padlých v I.sv. válce“

8. Informace k novému poskytovateli energií

9. Náklady na  úpravu nebytových prostoru -  místnost pro spolky

10. Podání žádosti o dotaci – MAS úpravy hřbitova

11. Informace o plnění rozpočtu k 31.3.2013

12. Rozpočtové opatření č. 3

Rozšíření

13. Krizový štáb obce

14. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ, par. č. 1729/2 k.ú. Smilovice u Třince

15. Smlouva o dílo – zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“ - ASA expert a. s.

16. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků pro školku -  ZŠ a MŠ Smilovice

17. Věcné břemeno s panem Riedlem

18. Seznámení s výsledky výběrového řízení na nebytové prostory s místnosti pro spolky

 

 

31. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  24. 6. 2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Příspěvek na plavání PZŠ Hnojník

5. ZŠ a MŠ zpráva České školní inspekce

6. VZMR na služby s názvem „ VZDUCHOTECHNIKA pro školní jídelnu.“

7. Věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s. - vedení elektropřípojka pro RD z p.č. 1719 k.ú. Smilovice u Třince

8. Návrh závěrečného účtu „ Sdružení obcí povodí Stonávky“ za rok 2012

9. Náklady na úpravu nebytových prostoru -  místnost pro spolky

10. Informace k opravám MK

11. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Rozšíření

12. Smlouva o výpůjčce  EKO-KOM, a.s.

 

32. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  15. 7. 2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Výběrové řízení „Revitalizace obecního hřbitova“

4. Mandátní smlouva ASA EXPERT, a.s.

5. Výběrové řízení „Realizace místnosti – spolky“

6. Výběrové řízení „Poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a vypracování směrnic BOZP“

Rozšíření

7. Podání žádosti do programu OPŽP – zateplení  budov MŠ a ZŠ Smilovice

8. Zpracování projektové dokumentace – 3.etapa přístavba tělocvičny a kanalizace MŠ a ZŠ

9. Pasivní bezpečnost - realizace semaforu s kamerou v obci

 

33. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  21. 8. 2013 v 16 30 hod

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice“

5. Výběrové řízení k zateplení budov školy a školky – výzva OPŽP

6. Přes-hraniční projekt SR-ČR „Informujme se navzájem...

7. Žádost o opravu příjezdové komunikace k RD č. 56

8.Poděkování za opravu komunikace k RD č. 118

9.Nákup myčky pro kulturní zařízení obce

Rozšíření

10. Účetní uzávěrka 6/2013

11. Činnost Stonax, o.p.s.

12. Žádost občanů o umístění retardérů         

13. Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ

14. Rozpočtové opatření č. 5

15. Smlouva o poskytnutí příspěvku na uhrazení nájemného Obvodního oddělení Policie ČR v   obci Hnojník

 

34. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  7.10. 2013 v 16 30 hod.

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Dopravní řešení situace na MK a silnici III tř.

5. Elektronická aukce na energie

6. Žádost o příspěvek na sportovní soutěž  – ZŠ a MŠ Smilovice

7. Finanční příspěvek na mezinárodní turnaj – „Memoriál Zdenka Juroše“

8. Příprava rozpočtu na rok 2014

9. Rozpočtové opatření č. 6

10. Ceník – pronájem kulturního zařízení obce Smilovice

Rozšíření

11. Žádost o schválení sponzorského daru - ZŠ a MŠ Smilovice

 

 

35. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

dne  6.11.2013 v 16 00 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Pozemková úprava Rakovec – Plán společných zařízení

4. Zpráva o stavu na vodojemu

5. Žádost TJ Smilovice, o.s. o zapůjčení audio soupravy

6. Kontrola hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky

7. Žádost o výstavbu chodníku od RD č. 180

8. Podlimitní VZ „ Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“

9. Rozpočtové opatření č. 7

 

 

36. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

konaného dne 25.11.2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Ceník za dodávku vody pro rok 2014

5. Změna hranice obce v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smilovice u Třince

6. Dohoda o změně hranic mezi obcí Střítež a Smilovice

7. Navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Frýdku-Místku

8. OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

9. Žádost o výstavbu chodníku od RD č. 180

 

37. zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE

konaného dne 9.12.2013 v 16 30 hod.

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Smlouva č. 13151303 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na „Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích“

4. Návrh na vyřazení majetku z evidence

5. Žádost o dotaci na „Energetické úspory objektu ZŠ  a MŠ z OPŽP – L. výzva

6. Rozpočtové opatření č. 8

7. Rozpočtový výhled pro rok 2014 - 2016

8. Rozpočet obce na rok 2014

Rozšíření

9. Darovací smlouva – p. Bobek a další, spoluvlastnický podíl lesní pozemek na LV 31 a 487

 

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47