Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Oznámení - veřejné osvětlení

12.10.2017 10:34

Na územní obce bude v průběhu měsíce října a listopadu probíhat částečná rekonstrukce veřejného osvětlení, z tohoto důvodu již nebudou prováděny dílčí opravy. Děkujeme za pochopení.
 
pdf.png
 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

05.05.2017 14:59


Dne 17.5.2017 (středa) v kulturním zařízení obce.
Jednotlivým jubilantům budou doručeny pozvánky.

 
 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

13.03.2017 11:04

- pro zákonné zástupce dětí


 
pdf.png
 

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

10.01.2017 13:46

.
Pokud dojde k podezřelému úhynu volně žijících ptáků v katastru obce, prosím nahlaste tuto skutečnost na místně příslušné pracoviště Krajské veterinární správy státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.
T: +420 596 781 910

720 995 203 - krizová linka

Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvst@svscr.cz

.
 
pdf.png
 

Jak a proč odstraňovat jmelí

09.01.2017 11:17

Z důvodu zmírnění šíření jmelí, krajský úřad doporučuje vlastníkům, aby na svých pozemcích prováděli
potřebná opatření vedoucí k jeho odstranění - především prováděním kontrol dřevin zaměřených na napadení
jmelím, a jeho včasnou likvidací pak zabránit dalšímu šíření. Jedinou dosud nejúčinnější metodou je ořez větví
s trsy jmelí. Vylamováním jmelí se nezabrání jeho dalšímu šíření, kořenový systém ve větvi zůstává a zhruba
za tři roky jmelí opět naroste.

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.    

Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a živin hostitelské rostliny.
1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na skle nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy druhé generace a vyvinou se listy třetí generace a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však od počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí kvést každoročně.

Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.

 

Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.), topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín opadavý (Larix decidua) a některé exotické dřeviny.

Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny.

Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.

Doporučený postup eliminace jmelí:

Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).

Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace

k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.

                                                                                             

 

Ing. Lenka Peichlová

 
 

Vodné - odečet vodoměru k 30.11.2016

08.11.2016 12:33


Pro vyúčtování vodného zašlete stav vodoměru na adresu: ou-smilovice@smilovice.cz.
Odečet se provádí k datu 30.11.2016.
 
 

SBĚR ELEKTRO - ODPADU

26.10.2016 15:40

příjem vyřazených a nefunkčních elektrospotřebičů je prodloužen do středy dne 2.11.2016.
Místo pro odložení: dvůr za obecním úřadem.
 
 

Oznámení - vrt - Unigeo a.s.

21.04.2016 14:42
 
pdf.png
 

Poplatky r. 2016

21.03.2016 12:29

Místní poplatky:
ODPAD 500,-Kč ,
PES 150,-Kč
Platby v hotovosti za místní poplatky přijímáme v pokladně obecního úřadu do 18. 5., po té budou rozesílány složenky k bezhotovostním převodům.
Výše plateb místních poplatků je stanovená Obecně závaznou vyhláškou: http://smilovice.cz/dokumenty[179]-[cz]-obecni-vyhlasky

VODNÉ 25,-Kč/m3 + pevná sazby dle kapacity vodoměru
Bližší informace jsou uvedeny v Ceníku za dodávku vody pro rok 2016.
Zálohy na vodné mohou být zasílány i bezhotovostně, číslo účtu a variabilní symbol je uveden ve smlouvě.


 
 

Prohlášení Ekumenické rady církví v ČR

22.02.2016 09:54
 
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47