Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Pravidla základní hygieny po záplavách


24.05.2010 16:33 Úklid a desinfekce zaplavených prostor
Likvidace plísní v budovách
Nakládání se zaplavenými potravinami
Postup při sanaci zatopené studny
Postup při sanaci vodovodních rozvodů v rodinném domku (objektu) napojeném na vlastní studnu
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 
Úklid a desinfekce zaplavených prostor
Likvidace plísní v budovách
Nakládání se zaplavenými potravinami
Postup při sanaci zatopené studny
Postup při sanaci vodovodních rozvodů v rodinném domku (objektu) napojeném na vlastní studnu
Pravidla základní hygieny po záplavách
 
Při práci v zatopených prostorách a při jejich sanaci jsou osoby vystaveny riziku infekcí přenášených vodou kontaminovanou lidskými a zvířecími výkaly. Jejich původci mohou proniknout do organismu člověka jak prostřednictvím zažívacího traktu, tak i nepatrně poškozenou kůží (oděrkami, záděrami ap.). Je tedy nutno zamezit styk kontaminované vody, kalů a bláta s tělem co nejvíce.
Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.
 
Úklid a desinfekce zaplavených prostor
·        Při práci v zatopených prostorách při styku s kontaminovanou vodou, kaly nebo znečištěnými povrchy je nutno používat holínky a gumové rukavice, po skončení prací je nutné veškerý zasažený povrch těla důkladně omýt pitnou vodou a dle možností desinfikovat.
·        Ruce je nutno si důkladně mýt vždy před jídlem, pitím i kouřením, nemytýma rukama se nedotýkejte obličeje.
·        Po vyčerpání vody ze všech prostor udělejte ve všech zasažených místnostech průvan.
·         Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním.
·        Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál – tapety a omítky.
·        Všechny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny.
·        Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje.
·        Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2% roztoku Chloraminu T, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použít SAVO (1 litr SAVA nalijeme do 9 litrů vody). Nechte působit 30 minut nebo zaschnout.
·        Dezinfikované nádobí nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky.
 
Likvidace plísní v budovách
·        Na narostlou plíseň je vhodné použít k prvnímu dezinfekčnímu zásahu přípravky s fungicidními (protiplísňovými) účinky.
·        Plíseň nikdy neodstraňovat za sucha před aplikací dezinfekčního přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů do prostoru. Při likvidaci plísní používat ochranné pracovní pomůcky i k ochraně dýchacích cest.
·        Podle rozsahu plísně je nutné volit vhodný aplikační postup - postřik, omytí, otření, případně jejich různých kombinací, dezinfekci provádět i opakovaně.
·        Zbytky po dezinfekci je nutno mechanicky odstranit dle individuální situace - oškrábání, otlučení na omítku, případně až na zdivo.
·        Po provedené dezinfekci a na zaschlé stěny je vhodné aplikovat přípravky k preventivní ochraně proti plísním ve formě nátěrů.
·        Neprovádět jiné práce dokud stěny nezaschnou.
·        Jako prevenci obnovy plísní odstranit primární příčiny podmínek pro jejich tvorbu a rozvoj (stavebně konstrukční, vlhkostně teplotní poměry).
·        Zajistit vhodné proudění vzduchu ve všech prostorách - intenzivní a časté větrání.
 
Nakládání se zaplavenými potravinami:
Nejezte žádné zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy) po jejich očištění.
Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).
·        Čištění konzerv - konzervu umyjte v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku        a opláchněte pitnou vodou.
 
·        Zlikvidujte
-         konzervy, pokud mají narušený nebo silně pomačkaný obal, zvlhlý obsah, silně znečištěný uzávěr!!
-         chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny.
-         všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě - otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky.
·        Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné!
·        Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
·        Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.
Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!
 
Postup při sanaci zatopené studny
·        Se sanací zatopené studny lze začít až po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny podzemních vod.
·        Mechanicky očistěte vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravte poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe tlakovou.
·        Odstraňte zákrytovou desku a otevřete studnu. Instalujte čerpací zařízení (kalové čerpadlo) a vyčerpejte celý objem vody.
·        Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistěte, zda ve studni nejsou jedovaté plyny - pokud ano, odstraňte je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni dodržujte zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky !).
·        Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistěte vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny, následně je opláchněte čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpejte.
·        Omyjte vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem desinfekčního prostředku, který obsahuje chlor (SAVO - 5% roztok). Opláchněte čistou vodou a vodu vyčerpejte.
·        Odstraňte stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vyberte kal a bahno ze dna studny okovem, odstraňte případné pevné součásti, pečlivě vyčistěte dno studny. Čistěte i vtokové otvory na dně studny.
·        Vyměňte pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný původní.
·        Nechejte studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujte v čerpání až do vymizení zákalu.
·        Proveďte dezinfekci nestoupané čisté vody ve studni. Použijte jen prostředek určený pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití. U chlorových preparátů udržujte obsah volného chloru na 0,5 - 1 mg/l. Ponechejte působit bez odběru po dobu uvedenou výrobcem dezinfekčního prostředku.
·        Uzavřít studnu zákrytovou deskou. Asanujte a upravte okolí studny podle ČSN 75 5115.
·        Kontrolní rozbor vody lze provést asi za 2 až 3 týdny.
 
Postup při sanaci vodovodních rozvodů v rodinném domku (objektu) napojeném na vlastní studnu
·        Najímanou vodu ve studni, po provedené dezinfekci např. přípravkem Savo, načerpejte do všech domovních rozvodů a akumulačních nádrží (řádné začerpání ověřte tím, že odpouštíte ze všech vodovodních baterií v domě vodu tak dlouho, až začne vytékat voda silně páchnoucí po chlóru).
·        Dle použitého systému ohřevu teplé vody v domě zajistěte naplnění všech zásobních nádob (bojlerů) nachlorovanou vodou ze studny.
·        V rozvodných a akumulačních systémech jak studené, tak teplé vody nechejte tuto přechlorovanou vodu stagnovat po dobu minimálně 12 hodin (nejlépe přes noc).
·        Po takto provedené dezinfekci čerpejte přes všechny domovní rozvody chlorovanou vodu ze studny tak dlouho, až neucítíte pach po chlóru.
 
Další informace: www.khsova.cz
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2024 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47