Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE - změna č. 1


17.04.2019 11:52 

Podané podněty na změnu Územního plánu obce Smilovice účinného od 2.4.2015  (ÚP) posoudil pořizovatel územního plánu – Magistrát města Třinec. 

Po posouzení návrhů na změnu ÚP v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zastupitelstvo obce Smilovice bylo seznámeno s podněty se stanovisky pořizovatele.

Zastupitelstvo obce Smilovice schválilo  usnesením č.7/51/2018 dne 24.9.2018 pořízení změny č. 1 územního plánu obce,
dne 4.3.2019 usnesením č. 12/4/2019 byly schváleny změny v zařazení pozemků v územním plánu obce Smilovice dle podaných žádosti
dále na základě ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  je starosta obce  Ing. Miroslav Sikora určeným  zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu obce Smilovice.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě zprávy předložené  pořizovatelem,  zastupitelstvo obce Smilovice na zasedání  dne 16.9.2019 projednalo:návrh změny uzemního plánu obce a přijalo usnesení níže. Stanoviska dotčenýcho orgánů k jednotlivým podnětům jsou k nahlédnutí u pořizovatele.

Územní plán obce Smilovice  – návrh změny č. 1

Zpráva o uplatňování Územního plánu Smilovice za období duben 2015 – duben 2019“ obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Smilovice.

Usnesení č. 9/10/2019

Zastupitelstvo obce Smilovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) za použití ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Smilovice za období duben 2015 – duben 2019“ (dále jen „ZoU ÚP Smilovice“).

Dále zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) a v souladu s ust. § 55a  odst. 2 stavebního zákona rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 ÚP Smilovice,  tato  Změna č. 1 ÚP Smilovice bude pořízená zkráceným postupem dle § 55a a násl. stavebního zákona, obsah Změny č. 1 ÚP Smilovice je součástí ZoU ÚP Smilovice [kap. e) pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny], zprac. srpen 2019 viz příloha.

 

Požizovatel: Magistrát města Třinec, Odbor stavebního řádu a územního plánování
Kontakt:

Oddělení územního plánování

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2021 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47