Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Územní plán rok 2015


16.03.2015 12:06 I.1. Textová část návrhu územní ho plánu
I. 2. Grafická část návrhu územního plánu
1. Výkres základního členění území 1 : 5 000
2. Hlavní výkres urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
3. Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II. 1. Textová část odůvodnění územní ho plánu
II. 2. Grafická část odůvodnění územního plánu
5. Koordinační výkres 1 : 5 000
6. Výkres širších vztahů 1 : 50 000
7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

SEA - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Datum nabytí účinnosti: 2.4.2015.

 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2021 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 21.09.2020 16:47